Beskrivelse af specialet

Om specialet

Retsmedicin er et selvstændigt lægefagligt speciale, hvor speciallægeuddannelsen blev oprettet i 2008. Retsmedicin som lægefagligt speciale omfatter retspatologi og klinisk retsmedicin, hvor retspatologien overordnet omhandler undersøgelser af afdøde, mens klinisk retsmedicin beskæftiger sig med undersøgelser af levende.

Derudover indbefatter retsmedicin også retskemi, retsgenetik, retsantropologi og retsodontologi, hvor man som ansat ofte har en anden baggrund end læge såsom kemiker eller farmaceut, molekylærbiolog, antropolog, tandlæge m.m.

Der findes tre retsmedicinske institutter i Danmark – København, Aarhus og Odense. Institutterne er alle tilknyttet universiteterne i byerne, og man er således universitetsansat i staten modsat f.eks. læger på et sygehus, der er ansat i Regionerne. Alle institutter har en retslægelig/retspatologisk afdeling og en retskemisk afdeling, mens det kun er i København, der er en retsgenetisk afdeling.

En retsmediciners arbejdsopgaver er primært myndighedsbetjening for politi og retsvæsen, hvor man i sager vedrørende dødsfald (retspatologi), vold eller seksuelle overgreb (klinisk retsmedicin) foretager sporsikring og dokumenterer læsioner eller sygdomstegn, som så afrapporteres til rekvirenten (oftest politiet) i form af en skriftlig erklæring. På denne måde fungerer man som bindeled mellem sygehusvæsenet og retsvæsenet, og forelægger en uvildig vurdering af f.eks. dødsårsag, livsfarevurdering eller læsioners opståelsesmåde.

Som universitetsansat varetager man desuden en del undervisning, primært af medicinstuderende, men der foregår også en del forskningsaktivitet med udvikling af nye og bedre undersøgelsesmetoder inden for det retsmedicinske speciale samt løbende evidensbasering af de nuværende undersøgelsesmetoder.

Da retsmedicinske erklæringer ofte bliver brugt i retssager, er det afgørende at undersøgelsesresultaterne er kvalitetssikret efter højeste standard, så retssikkerheden opretholdes. Alle tre retsmedicinske institutter er derfor godkendt (akkrediteret) af DANAK (Danmarks nationale akkrediteringsorgan) efter internationale standarder for de udførte undersøgelser (DS/EN ISO/IEC/17020).

Uddannelse

Både retspatologien og den kliniske retsmedicin hører under de retslægelige/retspatologiske afdelinger. For at arbejde her skal man være uddannet læge.

Man starter som retsmediciner enten i en uklassificeret stilling eller en introduktionsstiling som er af et års varighed. Efter gennemført introduktionsstilling kan man ansøge en hoveduddannelsesstilling, når de bliver slået op. Hoveduddannelsesstillingen varer 4 år, hvor man skal være 1½ på en patologiafdeling og 2½ år på en retslægelig/retspatologisk afdeling. Efter velgennemført hoveduddannelse kan man kalde sig speciallæge i retsmedicin.

Se mere under punktet Uddannelse

Læs mere under de enkelte enheder.