Vedtægter

Som vedtaget på generalforsamlingen 2023 (PDF-link)

Selskabets navn er “Dansk Selskab for Retsmedicin” (forkortes DSFR). Over for udlandet “Danish Society of Forensic Medicine” (forkortes DSFM).

Selskabets formål er at fremme udvikling, forskning og undervisning indenfor retsmedicin, herunder at afholde videnskabelige møder og varetage postgraduat uddannelse i retsmedicin.

Stk.1. Som ordinære medlemmer af selskabet med fuld stemme- og valgret på selskabets generalforsamling kan optages læger med hel- eller deltidsansættelse ved et retsmedicinsk institut, hel- eller deltidstidsansatte videnskabelige medarbejdere på de retsmedicinske institutter samt retsodontologer, retsantropologer og embedslæger.

Stk.2. Som ekstraordinære medlemmer af selskabet, dog uden stemme- og valgret og uden adgang til selskabets generalforsamling kan optages personer ansat i sundhedssektoren i øvrigt, ansat i politi, retsvæsen eller forsvar eller personer, der har dokumenteret en særlig interesse for eller tilknytning til retsmedicin i bred forstand.

Stk.3.
Optagelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Afvisning af optagelse kan indbringes for generalforsamlingen. For ansøgning om ekstraordinært medlemskab, fremsendes beskrivelse af tilknytning til retsmedicin, evt. vedlagt anbefaling. Når medlemskab opnås tildeles brugernavn og adgangskode til det lukkede netværk på selskabets hjemmeside https://www.forensic.dk/ udsendes via hjemmesiden og i form af e-mails til medlemmerne. Ændring i e-mail adresse skal derfor meddeles selskabet.

Stk.4. Udmeldelse af selskabet sker med mindst 3 måneders varsel til udløbet af et regnskabsår.

Stk.5.
Opfyldes betingelserne i § 3 stk. 1 ikke længere, overgår man automatisk til at være ekstraordinært medlem af selskabet. Ophører betingelserne i § 3 stk.2 ikke længere udmeldes man automatisk. Ved kontingentrestance over 1 år sker udmeldelse automatisk.

Stk.6. Forslag om eksklusion kan fremsættes af bestyrelsen eller en fjerdedel af medlemmerne og afgøres ved en generalforsamling.

Stk.7. Æresmedlemmer kan efter motiveret forslag fra bestyrelsen optages, når der under en generalforsamling er 2/3’s majoritet herfor. Disse medlemmer har ikke stemmeret, og er ikke valgbare.

Stk.1. Medlemskontingentets størrelse fastsættes på en generalforsamling og opkræves via Lægeforeningen.

Stk.2. Regnskabsåret er kalenderåret, og regnskabet skal være revisorerne i hænde senest den 1. februar. Stk.3. Medlemmer, som er pensionerede, og æresmedlemmer er kontingentfri.

Stk.1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Stk.2. Ordinær generalforsamling skal afholdes en gang årligt, inden udgangen af november måned og indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel samtidig med dagsordenens bekendtgørelse.

Stk.3. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Beretning fra bestyrelsen herunder meddelelse om optagelse af nye medlemmer.
 • Beretning fra Y-RET.
 • Beretning fra DSFRO.
 • Beretning fra udvalg.
 • Forelæggelse af de reviderede regnskaber.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
 • Eventuelt valg af formand.
 • Eventuelle valg af bestyrelsen.
 • Eventuelle valg til udvalg, råd og andre tillidsposter.
 • Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
 • Eventuelt

Stk.4. Forslag – herunder til valg – der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives til bestyrelsen ledsaget af en kort motivering senest 2 uger før generalforsamlingen, og disse skal ligesom forslag fra bestyrelsen være medlemmerne i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk.5. Afstemninger vedrørende valg af formand og bestyrelse m.m. skal ske skriftligt, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges.

Stk.6. Formanden vælges særskilt ved simpel stemmeflerhed.

Stk.7. Valg til bestyrelsen i øvrigt sker ved simpel stemmeflerhed, og det samme er gældende for de øvrige hvervs vedkommende. Medlemmerne har 1 stemme for hvert ledigt hverv.

Stk.8. Alle afgørelser i øvrigt træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet er fastsat i lovene.

Stk.9. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal hvis mindst 1/4 af medlemmerne kræver det, indkaldes af denne inden 6 uger med mindst 2 ugers varsel med angivelsen af motivering af forslag, som ønskes behandlet.

Stk.10. Hovedpunktsreferat af forhandlingerne på en generalforsamling skal af bestyrelsen udsendes til samtlige medlemmer senest to måneder efter generalforsamlingen.

Stk.1. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som bortset fra formandsposten konstituerer sig selv med næstformand og sekretær, og som selv fastlægger sin forretningsorden. Ved valg til bestyrelse tilstræbes repræsentation fra alle 3 institutter og fra alle stillingskategorier.

Stk.2. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.

Stk.3. Y-RETs bestyrelse udpeger et medlem af DSFRs bestyrelse blandt Y-RETs medlemmer, jvf. § 8.

Stk.4. Valg til bestyrelsen gælder for 3 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted 2 gange. Ekstraordinært genvalg ud over de nævnte to gange kan ske efter reglerne i vedtægternes § 10.

Stk.5. På DSFR’s generalforsamling vælges en kasserer for tre år ad gangen.

Stk.6. Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte et fagkyndigt udvalg med henblik på landsdækkende samarbejde indenfor et retsmedicinsk emneområde. Udvalget vælger selvstændigt en formand. Udvalgets arbejdsområde skal godkendes af bestyrelsen og kan omfatte retningslinjer for landsdækkende samarbejde og udarbejdelse af landsdækkende retningslinjer. Udvalgets medlemmer udpeges af statsobducenterne som også skal godkende de af udvalget udarbejdede retningslinjer. Der aflægges beretning om udvalgets  arbejde på generalforsamlingen.

Stk.1. Den ordinære generalforsamling vælger en formand og 2 medlemmer til et uddannelsesudvalg, der skal forestå den postgraduate virksomhed. Valg til uddannelsesudvalg gælder for 3 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted 2 gange. Bestyrelsen skal herudover være repræsenteret med mindst 1 medlem, der udpeges efter hver generalforsamling. Det tilstræbes, at der i udvalget sidder både medlemmer under uddannelse og fastansatte medlemmer.

Stk.2. Bestyrelsen udpeger en Hovedkursusleder til at forestå kurserne i speciallægeuddannelsen. Denne kursusleder er ordinært medlem af udvalget.

Stk.3. Y-RETs bestyrelse udpeger et medlem af uddannelsesudvalget blandt Y-RETs medlemmer. Valg til uddannelsesudvalget gælder for 3 år eller til dato for speciallægeanerkendelse, hvis dette sker inden for valgperioden. Det tilstræbes, at det udpegede medlem er i hovedudannelse til retsmedicin.

Foreningen af Yngre Retsmedicinere, Y-RET.

Stk.1. Y-RET er en fraktion for yngre læger under Dansk Selskab for Retsmedicin. Denne har egne vedtægter og vælger selvstændigt en formand og bestyrelse.

Stk.2. Y-RET refererer til DSFRs bestyrelse, og fraktionens vedtægter skal godkendes af DSFRs bestyrelse. Y-RET aflægger beretning på DSFRs generalforsamling.

Stk.3. Y-RETs bestyrelse udpeger et medlem af DSFRs bestyrelse blandt Y-RETs medlemmer. Ved udnævnelse til overlæge/søjleskift udtræder bestyrelsesmedlemmet automatisk 1. januar det følgende år jvf. Y-RETs vedtægter.

Dansk Selskab for Retsodontologi (DSFRO), på engelsk Danish Society of Forensic Odontology (DSFOD).

Stk.1. DSFRO er en fraktion for retstandlæger under Dansk Selskab for Retsmedicin. Denne har egne vedtægter og vælger selvstændigt en formand og bestyrelse.

Stk.2. DSFRO refererer til DSFRs bestyrelse, og fraktionens vedtægter skal godkendes af DSFRs bestyrelse. DSFRO aflægger beretning på DSFRs generalforsamling.

Lovændringer kan foretages af en generalforsamling efter forudgående udsendelse af ændringsforslagene til medlemmerne senest 3 uger før generalforsamlingen og kræver for vedtagelse, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Stk.1. Beslutning om selskabets opløsning kan træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. Hvis der på den pågældende generalforsamling ikke er 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer tilstede, men de tilstedeværende medlemmer ved simpel stemmeflerhed stemmer for opløsningen, skal der tidligst 6 uger og senest 8 uger derefter afholdes ekstraordinær generalforsamling, der uanset fremmøde er beslutningsdygtig. På denne generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpel stemmeflerhed.

Stk.2. Ved selskabets opløsning træffes samtidig beslutning om anvendelse af selskabets midler. Midlerne kan ingensinde udloddes til deling blandt medlemmerne, men skal henlægges til fonds med forskningsformål.