FAQ

I visse tilfælde skal lægen indberette et dødsfald til politiet, jf. sundhedslovens §179

I følgende tilfælde skal lægen indberette dødsfaldet til politiet med henblik på mulig foretagelse af retslægeligt ligsyn og eventuelt retslægelig obduktion:

1) Når dødsfaldet skyldes et strafbart forhold, selvmord eller ulykkestilfælde.

2) Når en person findes død.

3) Når døden er indtrådt pludseligt og ikke er forudset af lægelige grunde.

4) Når der er grund til at antage, at dødsfaldet kan skyldes en erhvervssygdom, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring.

5) Når døden kan antages at være en følge af fejl, forsømmelse eller ulykkelig hændelse i forbindelse med behandling af eller forebyggelse af sygdom.

6) Når et dødsfald forekommer i Kriminalforsorgens institutioner.

7) Når det i øvrigt ikke med sikkerhed kan udelukkes, at dødsfaldet skyldes et strafbart forhold, selvmord eller ulykkestilfælde, eller dødsfaldet af andre grunde skønnes at kunne have politimæssig interesse.

Nej, Det er lægen fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der udfylder dødsattesten i forbindelse med det retslægelige ligsyn. Afdøde skal blot på køl efter konstatering af sene sikre dødstegn.

En hospitalsobduktion bliver foretaget på en patologiafdeling på hospitalet. Formålet med at foretage en hospitalsobduktion er, at fastslå dødsårsag, få kendskab til den afdødes sygdomme samt at vurdere den foretagne behandling. Beslutningen om at foretage en hospitalsobduktion tages af den behandlende/afdødes alment praktiserende læge. Pårørende kan ikke kræve at få foretaget en hospitalsobduktion, men lægen har pligt til at indhente samtykke til obduktion fra de pårørende.

En retslægelig obduktion bliver foretaget på et retsmedicinsk institut. Formålet med at fortage en retslægelig obduktion er, at fastslå dødsårsag samt afgøre, om der er tale om naturlig død eller om dødsfaldet skyldes ulykke, selvmord eller et strafbart forhold. Beslutningen om at foretage en retslægelig obduktion tages af politiet i forbindelse med det retslægelige ligsyn.

Et retslægeligt ligsyn foretages af politiet i samarbejde med en retsmediciner eller en læge fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Ved ligsynet sammenholdes oplysningerne fra politiets efterforskning med en udvendig undersøgelse af den afdøde for at forsøge at fastlægge dødsmåden og dødsårsagen. Såfremt det vurderes ved det retslægelige ligsyn, at der er behov for yderligere undersøgelse, kan politiet beslutte, at der skal udføres en retslægelig obduktion.

 

Ja. Retsmedicinere foretager langt flere personundersøgelser af levende ofre og mistænkte/sigtede i sager om vold, voldtægt, børnemishandling mm.

Retsmedicinere er ansat på universiteterne i Aarhus, Odense og København, og varetager undervisning af blandt andet medicinstuderende og forsker også i forskellige emner inden for retsmedicin.

En retsmediciner er speciallæge i retsmedicin, så man skal først uddanne sig til læge på universitet. Derefter skal man videreuddanne sig til speciallæge i retsmedicin.