Retskemi

Retskemi omfatter analyse af bl.a. biologisk materiale og farmakologisk fortolkning af prøver i retslig sammenhæng. Alle analyser foretages på begæring af politi og retsvæsen fra det enkelte Retsmedicinske Instituts optageområde, hvor landet er opdelt geografisk i tre optageområder, henholdsvis Syddansk Universitet, Aarhus Universitet samt Københavns Universitet.

De retskemiske afdelinger er en del af de retsmedicinske Institutter og fungerer som servicefunktion til de retslægelige afdelinger. Prøverne er som post-mortem prøver, der er udtaget i forbindelse med retslægelige obduktioner samt prøver fra personer, der er involveret i politisager såsom trafiksager, andre straffesager samt alkoholundersøgelser. Ligeledes foretages analyse på narkotika konfiskeret af politiet.

Alkoholanalysen på trafikanter foretages alene på Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet. Post-mortem prøver og prøver fra levende personer fra Personundersøgelser, som ønskes analyseret for alkohol foretages ligeledes ved Syddansk Universitet samt Aarhus Universitet.

Den 1.juli 2007 var ikrafttrædelsesdatoen for Bekendtgørelse om klassificering af færdselssikkerhedsfarlige stoffer – den som også kaldes Bagatelgrænselovgivningen. Denne lovgivning kan sidestilles med spiritus- cirkulæret. Bagatelgrænselovgivningen omfatter de stoffer, som anses for farlige at indtage i forbindelse med trafiksikkerhed og kan betyde at ved indtag af disse stoffer, bliver man ude af stand til føre et motordrevet køretøj på betryggende vis.

De retskemiske afdelinger i Danmark foretager ligeledes samarbejdsprojekter bl.a med politi og Sundhedsstyrelsen (i form af ”Gadeplans projektet”, ”Nye psykoaktive stoffer –  NPS”) og andre europæiske projekter. Ligeledes indgår afdelingerne i samarbejdsprojekter med sygehusafdelinger, hvis der er behov for kemisk udredning eller behov for analyse med højt specialiseret analytisk udstyr i forbindelse med behandling af en patient.

Af hensyn til retssikkerheden skal afdelingernes analyser udføres med største omhu, præcision og ansvarsbevidsthed, idet resultaterne ofte har betydning for juridiske afgørelser, f.eks. ved udmåling af straf i sager omhandlende illegal besiddelse eller salg af narkotika. Det er afgørende for tilliden til resultaterne at disse er omfattet af et kvalitetssikringssystem i videst mulige omfang. De retskemiske afdelinger er derfor underlagt et kvalitetssikringssystem eller en akkreditering i henhold til nedenstående ISO- standard:

DS/EN ISO/EIC 17025:2017: Generelle krav til prøvnings-og kalibreringslaboratoriers kompetence.

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories [ISO/IEC 17025:2017]

Kvalitetssystemet kontrolleres med faste intervaller af det danske akkrediteringsorgan DANAK. Akkrediteringen opfattes som en kvalitetsgodkendelse af de forskellige arbejdsgange – lige fra postgangen til den færdige analyseerklæring. Kvalitetsgodkendelsen betyder en international anerkendelse af afdelingens metoder og arbejdsrutiner.